top of page

REGULAMIN USŁUG

1.  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiot Regulaminu. Niniejszy dokument określa zasady i warunki korzystania przez Klienta z Serwisu Usług oraz stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Usług, składania Zamówienia, realizacji Usługi, uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy, a także zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Usługodawca. Podmiotem świadczącym Usługi na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie jest Marcin Sepielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M SOLUTIONS Marcin Sepielak, NIP: 6591511941, REGON: 387662296, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków, e-mail: sepielak.solutions@gmail.com

3. Sposób i forma udostępnienia Regulaminu. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana w Serwisie Usług pod adresem https://www.Icandoit.pl./regulamin Regulamin jest dostępny dla wszystkich, również przed zawarciem Umowy. Regulamin w wersji obowiązującej na dzień złożenia Zamówienia jest wysyłany Klientowi w postaci pliku PDF jako załącznik do wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia Umowy.

4. Wymóg akceptacji Regulaminów. Umowa jest zawierana i realizowana na warunkach określonych w Regulaminie. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem zawarcia i wykonania Umowy. Korzystanie z Serwisu wymaga przestrzegania obowiązujących w nim zasad. Z tych względów niezbędnym warunkiem zawarcia Umowy jest również akceptacja Regulaminu Serwisu.

5. Wymóg potwierdzenia zapoznania się z Polityką Prywatności. Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się z Polityką Prywatności regulującą zasady przetwarzania danych osobowych Klienta. Oświadczenie winno zostać złożone przed złożeniem Zamówienia.

6. Adresaci Serwisu Usług. Serwis Usług jest przeznaczony dla Klientów Serwisu Usług.

7. Uprawnienia konsumenckie. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.  DEFINICJE

Przez określenia użyte w Regulaminie należy rozumieć:

1. Usługodawca - Marcin Sepielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M SOLUTIONS Marcin Sepielak, NIP: 6591511941, REGON: 387662296, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków, e-mail: sepielak.solutions@gmail.com, telefon: +48 +48696879266, realizujący Usługi oraz Usługi elektroniczne opisane w Regulaminie.

2. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba fizyczna mająca ukończone 15 lat i jednocześnie nieukończone 18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od przedstawiciela ustawowego, potwierdzająca zgodę przedstawiciela na zawarcie Umowy, zmierzająca do zawarcia Umowy lub zawierająca Umowę.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

4. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni świątecznych.

5. Formularz zamówienia – Usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Usług umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności przez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy, w tym płatności.

6. Konto (użytkownika) – Usługa elektroniczna oznaczona imieniem, adresem e-mail i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanymi przez Klienta, stanowiącymi zbiór zasobów w systemie Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem założonego Konta. Zarejestrowanie Konta wymaga podania imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz ustanowionego hasła. Opcjonalnie, Klient może także podać numer telefonu w celu ułatwienia kontaktu oraz nazwę i numer NIP firmy w celu otrzymania faktury VAT. Zalogowanie do zarejestrowanego Konta wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowionego do Konta hasła. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług następuje za pośrednictwem jednego Konta umożliwiającego m.in. zarządzanie składanymi zamówieniami na Usługi. Złożenie Zamówienia na Usługi powoduje automatyczne utworzenie Konta.

7. Usługa – pięcioetapowe badanie predyspozycji Klienta do pracy w branży IT w zakresie programowania, analizy dokonanej przez Usługodawcę po zakończeniu każdego etapu badania predyspozycji oraz podsumowanie pracy Klienta i rezultat badania predyspozycji do pracy w branży IT, będące przedmiotem Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie.

8. Regulamin – niniejszy Regulamin Usług określający prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy.

9. Serwis Usług – platforma sprzedażowa Usługodawcy dostępna pod adresem icandoit.pl, który umożliwia założenie Konta, złożenie Zamówienia, zawarcie Umowy oraz kontakt z Usługodawcą.

10. Umowa – umowa, której przedmiotem jest realizacja wybranej przez Klienta Usługi, zawarta na podstawie art. 750 Kodeksu cywilnego. Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.

11. Wartość nominalna Usług - wartość Usługi sprzedawanej w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana w Serwisie Usług.

12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta lub innych podmiotów za pośrednictwem Serwisu Usług i Serwisu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane Usługodawcy za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające w swej istocie bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą. Złożenie Zamówienia Usługodawcy przez Klienta stanowi ofertę nabycia Usługi w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

14. Polityka Prywatności – regulamin zawierający informacje wymagane przez art. 13 RODO oraz regulacje odnoszące się do wykorzystywania przez Serwis Usług oraz Serwis   plików typu cookie, dostępny pod adresem www.icandoit.pl/privacy

15. Kodeks cywilny – Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740).

16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).

17. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

18. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Funkcjonalność Serwisu Usług. Serwis Usług umożliwia Klientom: założenie Konta za pośrednictwem Formularza rejestracji, prowadzenie i utrzymywanie Konta, złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia oraz kontakt z obsługą Serwisu Usług w celu finalizacji Zamówienia lub Umowy.

2. Konto użytkownika. Korzystanie z Konta możliwe jest po skutecznym wypełnieniu Formularza zamówienia. Założenie Konta jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia Umowy. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za korzystanie z niego w sposób sprzeczny z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem. Klient obowiązany jest do nieudostępniania swojego Konta innym Klientom ani osobom trzecim niezależnie od podstawy prawnej udostępnienia Konta. Klient nie może korzystać z Konta innego Klienta.

3. Formularz zamówienia. Korzystanie przez Klienta z Formularza zamówienia rozpoczyna się w momencie wybrania Usługi i jej dodania do koszyka. Złożenie Zamówienia następuje niezwłocznie po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu pola oznaczonego jako potwierdzenie zamówienia. W Formularzu zamówienia konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko osoby fizycznej, e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania. Opcjonalnie Klient może podać numer telefonu w celach kontaktowych oraz nazwę firmy u numer NIP aby otrzymać fakturę VAT. Złożenie Zamówienia wymaga akceptacji Regulaminu.

4. Odpłatność korzystania z Serwisu Usług. Korzystanie z funkcjonalności udostępnionej przez Usługodawcę w Serwisie Usług jest co do zasady nieodpłatne. Obowiązek zapłaty powstaje w związku z zawarciem Umowy.

5. Okres świadczenia usług. Usługa Konto świadczona jest Klientowi przez czas nieoznaczony.

6. Pozytywne warunki techniczne korzystania z Serwisu Usług. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług jest możliwe po spełnieniu przez Klienta wszystkich poniższych warunków technicznych:

 • posiadanie systemu operacyjnego Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,

 • posiadanie dostępu do Internetu,

 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

 • korzystanie z urządzenia końcowego wyposażonego w kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 pikseli,

 • korzystanie z jednej z następujących przeglądarek: Internet Explorer 10 lub jego późniejsza forma (EDGE), Firefox 16, Chrome 26, Safari 6.1, Opera 15,

 • włączona obsługa JavaScript oraz plików cookie.

Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług za pośrednictwem urządzenia mobilnego wymaga posiadania urządzenia z systemem graficznym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej wspierającej technologie JavaScript i akceptującej pliki cookie oraz dostępu do Internetu.

7. Negatywne warunki techniczne korzystania z Serwisu Usług. Używanie przestarzałych i nieaktualnych przeglądarek internetowych może wpłynąć na brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu Usług. Włączone dodatki blokujące niechciane reklamy mogą wpłynąć negatywnie na działanie Serwisu Usług i utrudnić lub uniemożliwić złożenie Zamówienia.

8. Obowiązki Klienta związane z korzystaniem z Serwisu Usług. Klient obowiązany jest do korzystania z Serwisu Usług w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, mając także na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, godności oraz praw własności intelektualnej osób trzecich. Klienta obowiązuje bezwzględny i nieograniczony w czasie i miejscu zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

9. Prace konserwacyjne. Usługodawcy przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia dostępności Serwisu Usług w związku z przeprowadzaniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych Klienta oraz w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla Klienta. 

10. Bezpieczeństwo Serwisu Usług. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku z działaniem Serwisu Usług, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług elektronicznych.

11. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy za działanie Serwisu Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Serwisu Usług i oferowanych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych oraz niedostępności Serwisu Usług z powodu siły wyższej.

12. Reklamacje Usług elektronicznych. Wszelkie reklamacje odnoszące się do Usług elektronicznych mogą być składane w formie elektronicznej na adres: sepielak.solutions@gmail.com lub też pisemnie na adres M SOLUTIONS Marcin Sepielak, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni.

4. ISTOTNE INFORMACJE PRZED ZAWARCIEM UMOWY

1. Zaproszenie do zawarcia Umowy. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje o Usługach uwidocznione w Serwisie Usług stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Cena Usługi. Cena Usługi wskazana na stronie Serwisu Usług jest kwotą brutto, podana jest w nowych złotych polskich i zawiera wszystkie elementy składowe, w tym podatek VAT. Usługodawca nie dolicza żadnych dodatkowych opłat.

3. Prawa autorskie – treści w Serwisie Usług. W Serwisie Usług znajdują się treści chronione prawem autorskim i prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Serwisie Usług, układ graficzny, grafiki, zdjęcia, filmy itp.). Klient zobowiązany jest do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych) przysługujących Usługodawcy oraz podmiotom trzecim. W szczególności zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie wyżej wskazanej treści, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Usługodawcy.

4. Prawa autorskie – treści udostępnione Klientowi. Wszelkie materiały udostępniane Klientom w związku z realizacją Usługi stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną, która wynika z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 ze zmianami).

5. Koszty porozumiewania się na odległość. Klient ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Usługodawcę.

6. Akcje promocyjne, gratisy. Usługodawca może organizować akcje promocyjne polegające w szczególności choć niewyłącznie na przyznawaniu gratisów do zakupionych Usług czy okazjonalnym przecenianiu Usług. Usługodawca informuje o aktualnie organizowanych akcjach promocyjnych na stronach Serwisu Usług.

7. Utrwalenie i udostępnienie treści Umowy.          Klient ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:

a) potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,

b) niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem www.icandoit.pl/regulamin

oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia,

c) formularz odstąpienia od umowy w wersji pdf do pobrania pod adresem www.icandoit.pl/resign oraz jako załącznik do wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie i przyjęcie Zamówienia.

5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY

1. Wybór Usługi. Klient, za pośrednictwem Serwisu Usług, może zamówić Usługę. Złożenie Zamówienia wymaga wybrania przez Klienta Usługi, a następnie przejścia do następnego kroku za pomocą przycisku „Kup teraz”.

2. Podsumowanie Zamówienia. W następnym kroku Klient może dodać Usługę do koszyka poprzez wybór przycisku „Dodaj do koszyka” lub wybierając przycisk „Kup” przejść bezpośrednio do panelu płatności.

3. Podanie danych. W przypadku gdy Klient ukończył 15 lat, ale nie ukończył 18 lat, zobowiązany jest do załączenia zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy. Za pomocą przycisku „Kup” zostaje przekierowany do strony, na której wybiera metodę płatności. Przycisk „Kup” powoduje jednocześnie założenie Konta.

4. Wybór metody płatności. Klient wybiera metodę płatności za Usługi spośród następujących udostępnionych przez Usługodawcę:

a) płatność poprzez system PayU Płatności Online na rachunek bankowy: mBank, numer rachunku 75 1140 2004 0000 3202 8073 4181, Kod BIC (Swift) BREXPLPWMBK, M SOLUTIONS Marcin Sepielak, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków;

5. Zawarcie Umowy. Umowa zawarta jest z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie przez Usługodawcę oferty Klienta.

6. Dostęp do materiałów. Po zaksięgowaniu płatności wynikającej z Umowy, Klient otrzymuje e-mail zawierający link do pierwszej partii materiałów służących badaniu jego predyspozycji do pracy w branży IT. Dostęp do kolejnej partii materiałów będzie udostępniany po zakończeniu danego etapu usługi.  Dostęp do udostępnionych materiałów służących badaniu predyspozycji jest możliwy poprzez udostępniony Klientowi link do dysku chmurowego.

7. Termin realizacji Usługi. Usługodawca udziela dostępu do Usługi w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin, licząc dni robocze, od otrzymania potwierdzenia płatności za Usługę. W wyjątkowych okolicznościach takich jak w szczególności okresy świąteczne, udostępnienie Usługi może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 3  dni robocze. W przypadku gdy Klient będący Konsumentem nie wyraził zgody na natychmiastowe świadczenie Usługi, Usługa jest realizowana w terminach rozpoczynających bieg po upływie 14 dni od jej zawarcia.

8. Otrzymanie faktury. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Klienta, Klient powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia Umowy poinformować jednym z wybranych przez Klienta kanałem kontaktowym o chęci jej uzyskania. Klient musi udostępnić Usługodawcy niezbędne dane do wystawienia faktury.

6. USTAWOWE PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy. Klient będący Konsumentem, na podstawie art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów wskazanych w art. 33, art. 34 Ustawy o prawach konsumenta, w terminie 14 dni licząc od zawarcia Umowy, przy czym do zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

2. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na zgodę na wykonanie Usługi w całości. Zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Usługodawca wskazuje, że wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie w pełni Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy oraz wykonanie tej Usługi przez Usługodawcę, skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy.

Przez pełne wykonanie Usługi należy rozumieć udostępnienie Klientowi Usługi w postaci materiałów oraz instrukcji przypisanych do każdego z pięciu etapów badania predyspozycji IT, a także przeprowadzenie analizy przez Usługodawcę po zakończeniu każdego etapu badania przez Klienta oraz podsumowanie pracy Klienta i rezultat badania predyspozycji IT Klienta.

3. Wyłączenie prawa odstąpienia od Umowy z uwagi na zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi. Zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Usługodawca wskazuje, że wyrażenie przez Klienta zgody na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy skutkuje utratą prawa odstąpienia od Umowy.

4. Sposób odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest pod adresem www.icandoit.pl/resign lub w innej formie zgodnej z Ustawą o prawach konsumenta.

5. Skutek odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy złożone, zanim Usługodawca przyjął Zamówienie, sprawia, że oferta złożona przez Konsumenta przestaje go wiązać a do zawarcia Umowy nie dochodzi.

6. Zwrot płatności. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z Ustawy o prawach konsumenta.

7. Sposób zwrotu płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu zapłaty dokonanej przez Konsumenta takim samym sposobem płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu zapłaty, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. WYKONANIE UMOWY W ZAKRESIE USŁUGI

1. Forma dostępu do Usługi. Przez cały okres trwania Usługi, Klient posiada dostęp do materiałów umieszczonych na dysku chmurowym.

2. Czas dostępu do Usługi. Dostęp do Usługi udzielany jest na okres 2 miesięcy liczonych od dnia dokonania zakupu Usługi. Utrata dostępu do Usługi pozostaje bez wpływu na dostęp do Konta, chyba że Klient wypowie umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta.

3. Forma kontaktu w związku z realizacją Usługi. W trakcie realizacji  Usługi, Usługodawca realizuje na rzecz Klienta konsultacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub aplikacji mobilnej przesyłając Klientowi informacje dotyczące stosowania lub wykonywania Usługi. Kontakt może następować również w formie powiadomień w aplikacjach mobilnych czy w inny sposób, o ile pojawi się nowa funkcjonalność w tym zakresie. Zakres czasowy wyżej opisanych konsultacji jest ograniczony w ramach poszczególnych etapów Usługi do następujących wymiarów wsparcia:

Etap I –  brak konsultacji

Etap II – konsultacje w wymiarze 30 minut

Etap III – konsultacje w wymiarze 3 godzin

Etap IV – konsultacje w wymiarze 2 godzin

Etap V – konsultacje w wymiarze 2 godzin

 Poza konsultacjami w trakcie etapu, Usługa składa się także z konsultacji podsumowujących dany etap w wymiarze 30 minut po zakończeniu każdego etapu.

4. Obniżenie ceny. W przypadku gdy wskutek zdarzeń przewidzianych w Regulaminie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa dojdzie do sytuacji, w której tylko część Usługi jest z możliwa do wykonania na rzecz Klienta, cena Usługi ulega pomniejszeniu o różnicę między ostatecznie zamówioną Usługą a pierwotnie zamówioną Usługą, o ile inaczej nie stanowi Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Podwyższenie ceny. Zasady wskazane w ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dojdzie do podwyższenia ceny za Usługę, w takim przypadku Usługodawca jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem Usługi do czasu uiszczenia uzupełniającej ceny.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY I TRYB REKLAMACYJNY

1. Odpowiedzialność Usługodawcy związana z wykonaniem Umowy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem odrębności wynikających z Regulaminu.

2. Charakter prawny informacji udzielanych przez Usługodawcę. Usługodawca w ramach świadczonej Usługi oferuje badanie predyspozycji do pracy w branży IT. Badanie to nie stanowi kursu programowania, ani nie gwarantuje rozpoczęcia pracy w branży IT. Zakończenie świadczenia Usługi następuje w momencie przesłania przez Usługodawcę podsumowania wyników pracy Klienta oraz rezultatu badania predyspozycji do pracy w branży IT. Przesłany przez Usługodawcę rezultat badania stanowi jedynie rekomendację dalszych możliwych ścieżek rozwoju Klienta.

3. Forma reklamacji. Reklamacje z tytułu odpowiedzialności Usługodawcy za należyte wykonanie Umowy, Konsument może złożyć w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres sepielak.solutions@gmail.com lub też pisemnie na adres M SOLUTIONS Marcin Sepielak, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków.

4. Treść zgłoszenia reklamacyjnego. Usługodawca rekomenduje, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności następujące informacje:

 • dane kontaktowe Konsumenta składającego reklamację (imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy),

 • reklamowana Usługa oraz numer Zamówienia,

 • szczegółowy opis nienależytego wykonania Umowy,

 • dowód potwierdzający zawarcie Umowy,

 • reklamacyjne żądanie Klienta.

Zawartość reklamacji, o której mowa powyżej, ma charakter zalecenia i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z jej pominięciem.

5. Termin rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.

9. ZAKOŃCZENIE ŚWIADCZENIA USŁUGI ELEKTRONICZNEJ KONTO.

1. Wypowiedzenie przez Klienta. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta bez wskazywania przyczyn przez przesłanie właściwego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sepielak.solutions@gmail.com lub też pisemnie na adres M SOLUTIONS Marcin Sepielak, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków. Usługa elektroniczna w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 7 dni roboczych od doręczenia Usługodawcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Strony umowy ustalą krótszy termin jej wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie Konsumentowi przez Usługodawcę. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w zakresie Konta w przypadku, gdy Klient będący Konsumentem obiektywnie narusza Regulamin, a w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej w takim wypadku samoczynnie wygasa po upływie 3 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Usługodawcę Klientowi będącego Konsumentem oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu. Oświadczenie to może zostać złożone Konsumentowi także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Skutki zakończenia Usługi elektronicznej. Klient ma świadomość, że wypowiedzenie Usługi elektronicznej dostępu do Konta i jego prowadzenia skutkuje niemożliwością wykonania przez Usługodawcę Usługi, bez prawa do zwrotu wpłaconych i należnych środków pieniężnych.

10. DANE OSOBOWE

1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: założenia Konta, złożenia Zamówienia, wykonania Umowy, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi złożonego zapytania, komunikacji z Klientem.

3. Uprawnienia Klienta. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, złożenia sprzeciwu w przypadku świadczenia usług marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, wycofania zgody, o ile podstawą przetwarzania danych jest zgoda, ograniczenia przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do realizacji poszczególnych celów.

4. Pozostałe informacje o przetwarzaniu danych. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.icandoit.pl/privacy

11. WYPOWIEDZENIE UMOWY

1. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta. Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku ważnych przyczyn uniemożliwiających realizację Usługi takich jak choroba lub siła wyższa. Wypowiedzenie wywiera skutek na koniec drugiego pełnego tygodnia liczonego od dnia otrzymania przez Usługodawcę Wypowiedzenia.

2. Wypowiedzenie Umowy przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w przypadku braku współpracy ze strony Klienta uniemożliwiające należyte wykonanie Umowy.

Wypowiedzenie wywiera skutek na koniec drugiego pełnego tygodnia liczonego od dnia otrzymania przez Klienta Wypowiedzenia.

3. Forma wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sepielak.solutions@gmail.com

4. Rozliczenie Umowy w związku z jej wypowiedzeniem. Wypowiedzenie Umowy powoduje powstanie po stronie Usługodawcy obowiązku zwrotu płatności w wysokości proporcjonalnej do wartości niewykorzystanej Usługi.

12. ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiany Regulaminu. Usługodawca może dokonywać zmian treści niniejszego Regulaminu w przypadku:

 • zmiany zakresu i sposobu świadczenia oferowanych Usług w Serwisie Usług;

 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane; 

 • zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu;

 • konieczności dostosowania zasad prowadzenia Serwisu Usług do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Usługodawcę organu administracji publicznej lub  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;

 • konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;

 • połączenia, podziału albo przekształcenia Usługodawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcę wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);

 • zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.

2. Poinformowanie o zmianie Regulaminu. Informacja o zakresie zmian Regulaminu oraz dniu wejścia zmian w życie zostanie udostępniona Klientowi na Koncie, nie później niż 5 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Niezależnie Klient może otrzymać informacje w formie elektronicznej.

3. Wejście w życie zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego przez Usługodawcę i odnoszą skutek wobec Klientów, którzy zawrą Umowę od dnia wejścia zmian w życie. Zmiany odnoszą również skutek wobec Klientów, którzy w dniu wejścia zmian korzystają z Usługi, w przypadku, gdy: zmiany skutkują przyznaniem Klientowi nowych uprawnień, nakładają na Klienta nowe obowiązki, którymi Klient może być obciążony wyłącznie z woli Klienta bądź pozostają bez istotnego wpływu na prawa i obowiązki Klienta.

4. Zmiana Regulaminu a prawo wypowiedzenia Umowy. W przypadku gdy zmiana Regulaminu skutkuje nałożeniem na Klienta wyłącznie nowych obowiązków, z których wykonania Klient nie może zrezygnować, z zastrzeżeniem zmian wynikających z przyczyn wskazanych w ust. 1 lit. c) i d), albo ogranicza dotychczas przyznane prawa, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem na koniec drugiego pełnego tygodnia liczonego od dnia otrzymania przez Usługodawcę Wypowiedzenia. W takim przypadku zmiany nie odnoszą skutku wobec Klienta.

13. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Usługodawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Usługodawca każdorazowo przekaże Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Usługodawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2. Stały sąd polubowny. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Konsumenta spór o prawa majątkowe wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą. 

3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy Konsumentem a Usługodawcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Konsumenta, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. 

4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Konsument może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 

5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Konsument może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 

6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Konsument może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja powinna być kierowana na następujący adres Usługodawcy: M SOLUTIONS Marcin Sepielak, NIP: 6591511941, REGON: 387662296, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków. Z Usługodawcą można się skontaktować także dzwoniąc pod numer telefonu +48 696879266

2. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

3. Właściwość sądu. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według przepisów ogólnych.

4. Stosowane przepisy i postanowienia Umów. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium RP, a także postanowienia innych zaakceptowanych przez Klienta w ramach Serwisu wzorców umownych na zasadzie art. 6 Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. Strony wyłączają zastosowanie niniejszej Konwencji do umów zawartych na podstawie Regulaminu.

5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Klienta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Klientem a Usługodawcą, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

6. Wejście w życie Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. Regulamin znajduje zastosowania do Umów zawartych od dnia jego wejścia w życie.

bottom of page