top of page

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Informacja o odstąpieniu od Umowy[i]

Konsument, który zawiera Umowę, ma prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni od jej zawarcia. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne, o ile zostanie złożone w ww. terminie. Oświadczenie można złożyć pocztą na adres siedziby Usługodawcy lub wysyłając e-maila na adres: sepielak.solutions@gmail.com

Odstępując od Umowy, można posłużyć się wskazanym poniżej wzorem pisma, jednak nie jest to konieczne dla uzyskania odpowiedniego skutku.

W przypadku odstąpienia od Umowy, Użytkownik otrzymuje zwrot środków niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu 14 dni. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.

Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje, gdy przed rozpoczęciem świadczenia Usługi wyrażona zostanie zgoda na wykonanie w pełni Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i zostanie ona wykonana.

 

Przykładowy wzór odstąpienia od umowy[ii]

– Adresat: Marcin Sepielak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą M SOLUTIONS Marcin Sepielak, NIP: 6591511941, REGON: 387662296, ul. Adama Bochenka, 25C lok. 306, 30-693 Kraków, adres e-mail: sepielak. solutions @gmail.com

– Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy następującej Usługi ………...………………………………………………………………………………………………….

– Data złożenia zamówienia………………………………………………………………………….

– Imię i nazwisko konsumenta……………………………………………………………………….

- Numer zamówienia…………………………………………………………………………………

– Podpis konsumenta[iii]

– Data

 

 

 

[i] Niniejszy formularz zawiera podstawowe informacje w zakresie tego, jak skutecznie odstąpić od umowy, której przedmiotem jest badanie predyspozycji do pracy w branży IT w terminie 14 dni od jej zawarcia, jak również wzór oświadczenia.

[ii] Niniejszy formularz należy wypełnić wyłącznie w razie woli odstąpienia od umowy. Formularz można wysłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

[iii] Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

bottom of page